Regulamin promocji „-70% na wybrane produkty w sklepie www.black-lashes.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem promocji pod nazwą „-70% na wybrane produkty” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki Black Lashes oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://www.black-lashes.pl (dalej jako: Organizator).
  2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
  3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.black-lashes.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
  4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

  1. Czas trwania promocji: od 01.11.2019 godz. 08:00 do wyczerpania asortymentu objętego promocją.
  2. Miejsca, w których można skorzystać z promocji:
   1. sklep internetowy www.black-lashes.pl. 
  3. Promocją objęte są tylko wybrane produkty Organizatora, dostępne w sklepie internetowym www.black-lashes.pl. Produkty objęte promocją zostały wymienione w § 2 ust. 5 Regulaminu.
  4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów Organizatora, objętych promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na zakup produktów Organizatora w wysokości 70%.
  5. Rabatem 70% zostały objęte wszystkie produkty z kategorii „Rzęsy porcjowane".
  6. W celu skorzystania z promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów z rabatem 70%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.black-lashes.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny produkt Organizatora objęty promocją, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówione produkty, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w sklepie internetowym www.black-lashes.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.
  7. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 4. – 8. Regulamin.
  8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz newsletterem.

§ 3. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem www.black-lashes.pl/regulamin-wyprzedaz.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
  3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.black-lashes.pl.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy regulaminu Sklepu Internetowego www.black-lashes.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.