Regulamin promocji „-20% na wszystko” – w sklepie internetowym www.black-lashes.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „-20% na wszystko” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki Black-Lashes, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.black-lashes.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.black-lashes.pl, w zakresie w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji 

 1. Czas trwania Promocji: od 30.03.2020 godz. 08:00 do 31.07.2020 godz. 23:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z promocji:
  1. sklep internetowy dostępny pod adresem: www.black-lashes.pl.
 3. Promocją objęte są wszystkie produkty Organizatora, dostępne w wybranym miejscu sprzedaży z wyłączeniem: rzęs porcjowanych oraz produktów przecenionych z krótką datą przydatności.
 4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych, objętych Promocją, produktów Organizatora, dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na zakup produktów Organizatora w wysokości 20%. Rabat automatycznie naliczy się w koszyku.
 5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów z rabatem 20%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.black-lashes.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny produkt Organizatora objęty Promocją, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówione produkty, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w sklepie internetowym www.black-lashes.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.
 6. Produkty objęte Promocją, wskazane w § 2 ust. 3 Regulaminu, nie mogą zostać zakupione przez Klienta, w ramach Promocji z wykorzystaniem rabatu przyznanego w ramach innej akcji promocyjnej Organizatora.
 7. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 2. – 8. Regulaminu.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest we wszystkich stacjonarnych punktach sprzedaży oraz w sklepie www.black-lashes.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji oraz otrzymanych jako nagroda określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.black-lashes.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.black-lashes.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.